• info@conet.vn - hotro@conet.vn
 • Điều Khoảng Và Quy Định

  ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH 

  I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA 

  a. Quyền và trách nhiệm của người bán

  1. Thiết kế, xây dựng, lập trình Website, cho thuê không gian lưu trữ website đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp, đảm bảo Website chạy tốt, truy cập nhanh dễ dàng.
  2. Cùng khách hàng thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình xây dựng, nâng cấp Website cũng như trong thời gian thực hiện hợp đồng này.
  3. Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.
  4. Phối hợp cùng khách hàng đưa Website lên mạng Internet.
  5. Cung cấp toàn bộ mã nguồn chương trình sau khi hoàn thành.
  6. Hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản lý  thông tin trên.
  7. Bảo hành hệ thống theo quy định ghi trong hợp đồng.
  8. Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

  b. Quyền và trách nhiệm của người mua

  1. Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng. Khách hàng đảm bảo nội dung thông tin đưa lên mạng  INTERNET  không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.
  2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên website của khách hàng,  tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.
  3. Tổ chức phối hợp cùng người cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát, thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và triển khai thử nghiệm hệ thống Website trước khi đưa vào sử dụng.
  4. Cùng người cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm để có được phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên.
  5. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ trong việc vận hành và quản lý Website sau khi kết nối với mạng INTERNET.
  6. Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý Website theo các quy định được ghi trong Điều 2 và Điều 3 của Bản hợp đồng này.
  7. Xác nhận các công việc do người cung cấp dịch vụ thực hiện, xem xét thông qua các kết quả được người cung cấp dịch vụ chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thực hiện và các kế hoạch chi tiết được thống nhất giữa hai bên. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển giao và tiến hành việc nghiệm thu hệ thống.
  8. Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ bằng văn bản và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có)

  II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  Bước 1: Liên hệ lấy yêu cầu của khách hàng về thiết kế website 

  Bước 2: Lựa chọn tên miền- Web Hosting để đặt website sau thiết kế

  Bước 3: Thiết kế demo cho website 

  Bước 4: Lập trình website 

  Bước 5: Hoàn thiện việc thiết kế website

  Bước 6 : Đào tạo sử dụng website sau thiết kế

  Bước 7: Bảo trì website sau thiết kế và bàn giao